Type alias OkuSwapBlockchainName

OkuSwapBlockchainName: typeof OKUSWAP_BLOCKCHAINS[keyof typeof OKUSWAP_BLOCKCHAINS]

Generated using TypeDoc