Type alias RangoRoutingResultType

RangoRoutingResultType: typeof RangoRoutingResult[keyof typeof RangoRoutingResult]

Generated using TypeDoc